Gustavsberg Duschset Gustavsberg Vaska

Gustavsberg  Duschset Gustavsberg Vaska

Monteras på anslutningsrör, tvålhylla