Habo Kätting K L 2m Habo

Habo  Kätting K L 2m Habo

6MM, ROSTFRI SYRAFAST