Bårebo TRALLSKRUV C4 BANDAD 4,2X55

Bårebo  TRALLSKRUV C4 BANDAD 4,2X55

Ytbehandlad, 1025st